Viešoji kalba

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.

Priemonės tikslas – tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų viešosios kalbos įgūdžius ir gebėjimus sėkmingai juos pritaikant vertimo procese. Metodinėje priemonėje lietuvių gestų kalba pateikti pranešimai ir kitokie viešosios kalbos tekstai, kuriuos galima analizuoti kalbiniais, komunikaciniais aspektais.

Medžiaga taip pat leidžia ugdyti interakcinius gebėjimus, lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursuose aptariant mokymosi medžiagą, diskutuojant. Produkciniams gebėjimams ugdyti numatytos užduotys gali būti atliekamos tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant.

Parengta 2013 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Viešoji kalba