Lietuvių gestų kalba surdopedagogams ir kurčiųjų mokytojams, turintiems bendravimo gestų kalba pagrindus

Metodinė medžiaga skirta surdopedagogams, kurie pradėjo dirbti kurčiųjų ugdymo įstaigose ir nepakankamai moka lietuvių gestų kalbą arba nori įtvirtinti tam tikrų temų kalbinius gebėjimus. Taip pat ja gali naudotis visi kurčiųjų mokytojai ir auklėtojai.

Priemonės tikslas – tobulinti surdopedagogų ir kurčiųjų mokytojų lietuvių gestų kalbos įgūdžius mokinių pažinimo, mokyklos bendruomenės kultūros bei ugdymo proceso valdymo srityse.

Parengta 2013 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Bendravimas mokykloje